O Radnik d.d.

O Radnik d.d.

Jedna od najvećih građevinskih firmi u Hrvatskoj i regiji.

Tko je Radnik?

RADNIK d.d. prisutan je na tržištima u Hrvatskoj i okolnim zemljama kao veća građevinska tvrtka, od svojega osnutka 1948. godine pa sve do danas, a od 1969. prisutan je i u Njemačkoj u izvođenju svih vrsta i opsega radova koji se tiču visokogradnje, niskogradnje, hidrogradnje i drugih dijelova građevinarstva, primjenjujući pri tome najsuvremenija dostignuća graditeljske tehnologije.

Osim građevinske djelatnosti Tvrtka se bavi proizvodnjom kamenih materijala i betona, izradom oplatnih sustava, ugostiteljstvom, te djeluje kao opskrbljivač prirodnim plinom kućanstvima i poduzetništvu na području Grada Križevaca i općine Sv. Ivan Žabno.

Tvrtka zapošljava oko 350 radnika svih struka, te za svo vrijeme svoga postojanja posluje s pozitivnim poslovnim rezultatom.

Radnik d.d. u vlasništvu ima i nekoliko povezanih društva, a najznačajnija među njima su BISTRA d.o.o, Đurđevac, RADNIK-PLIN d.o.o., Križevci te ADRION d.o.o., Pula.

Tvrtka je organizirana u četiri proizvodna sektora i radnom jedinicom hotel u Hrvatskoj, s izdvojenim Predstavništvom u Njemačkoj, uz prateće zajedničke službe.

36
70

gODINA ISKUSTVA

306
350

zaposlenika

2
6

djelatnosti

Uprava

Mirko Habijanec, dipl. ing.
Predsjednik Uprave

Rođen je 17.11.1947. u Predavcu, općina Sv. Ivan Žabno. Gimnaziju je završio u Bjelovaru, a na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekao je zvanje diplomiranog inženjera građevinarstva. Prvo zaposlenje bilo je u službama tadašnje Općine Križevci, a od 1976. radi u „Radniku“ d.d. Križevci. U dosadašnjem radu u Tvrtki bio je na radnim mjestima rukovoditelja gradilišta i tehničkog rukovoditelja operative u Hrvatskoj.

Od 1980. četri godine vodio je gradilišta u SR Njemačkoj, a od 1984. do 1993. bio je tehnički rukovoditelj Predstavništva u Njemačkoj sa sjedištem u Oberhausenu. Od 1993. do 1997. rukovodio je Predstavništvom u Njemačkoj, a 1997. izabran je za predsjednika uprave Tvrtke.

Ujedno je predsjednik grupacije građevinara pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca, te predsjednik Županijske gospodarske komore Koprivnica.

Aktivan je u društvenom životu Općine Sv. Ivan Žabno i Koprivničko-križevačke županije.

Članovi uprave

 • Mario Biljan
  član Uprave – tehnički rukovoditelj
 • Ana Habijanec
  članica uprave za razvoj
 • Jelena Habijanec Smuđ
  članica Uprave za financije i računovodstvo
 •  Dominik Domiter
  član uprave za transport i mehanizaciju

Nadzorni odbor

 • Darko Jambreković, upr. prav.
  predsjednik Nadzornog odbora
 • Slađana Tubanović
  član
 • Drago Črček, dipl.ing.građ.
 • Mladen Obad Ščitaroci, prof. dr.
   Zagreb, Srebrnjak 9, član
 • Zdenko Karakaš, dipl. ing. građ.
  član
 • Mladen Obad Ščitaroci, prof.dr.
  član

Kontaktirajte nas!

Bilo da imate pitanja o firmi ili o bilo kojoj djelatnosti u grupi Radnik, odgovoriti ćemo vam u najkraćem mogućem roku!

Naši Klijenti

RADNIK d.d. KRIŽEVCI se obvezalo pružati usluge poštujući odgovarajuće interne, nacionalne i međunarodne norme, zakonske i ostale propise koji se odnose na kvalitetu, zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnošću na radu zaposlenika i energetsku učinkovitost.

Tvrtka svojim djelovanjem ispunjava zahtjeve kupca/naručitelja i poštuje utvrđene norme u pružanju usluga kao obvezu od najveće važnosti, tako da se za svaku uslugu provodi planiranje i upravljanje procesima prema utvrđenim postupcima.

Odnosi s naručiteljima, kupcima i dobavljačima zasnivaju se i održavaju na međusobnom povjerenju, a posebno prilikom usklađivanja termina, specifikacija i zahtjeva za kvalitetu, zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost te energetsku učinkovitost.

Trajno se provodi stručno osposobljavanje osoblja sa svrhom podizanja kvalitete i odgovornosti za izvršenje njihovih zadataka.

U cilju stalnog poboljšanja kvalitete usluge, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti te energetske učinkovitosti, razvijaju se nova tehnička i tehnološka rješenja, a po njihovom usvajanju, prihvaćaju se kao nova standardna rješenja.

Tvrtka održava sustav upravljanja koji utvrđuje i trajno poboljšava kvalitetu usluga, a održavanjem standarda na zaštiti okoliša u okviru obavljanja svojih djelatnosti vodi se briga o što manjem zagađivanju i energetskoj efikasnosti.

Primjenom zahtjeva vezanih za zdravlje i sigurnosti na radu kontinuirano se radi na prevenciji ozljeda i bolesti, te sigurnosti zaposlenih i svih onih koji rade u ime Tvrtke.

Kroz primjenu zahtjeva vezanih za energetsku učinkovitost podupire se nabavka energetski učinkovitih proizvoda i usluga koje unapređuje energetsku učinkovitost, kao i provedba smanjenja potrošnja energenata.

Međunarodne norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i ISO 50001:2018 zahtijevaju redovito praćenje i ocjenjivanje sustava osiguranja kvalitete, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnošću na radu te energetske učinkovitosti, kako interno, tako i eksterno i to od organizacije ovlaštene za certifikaciju. Osvojeno priznanje i certifikati nastoje se sačuvati i obraniti u svim sljedećim provjerama.

Ocjena sustava upravljanja provodi se najmanje jednom godišnje, a planske interne provjere su podloga za poduzimanje korektivnih i preventivnih mjera u daljnjem razvoju integriranog sustava upravljanja za sljedeće razdoblje.

Periodična provjera Politike osigurava njenu trajnu primijenjenost.

Ova Politika je dostupna svim zainteresiranim stranama, te komunicirana sa svima koji rade za i u ime tvrtke RADNIK d.d. Križevci.

Sustav upravljanja kvalitetom

Sustav upravljanja okolišem (EMS)

Sustavi upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu

Sustavi upravljanja energijom

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima  i članka 37. Statuta Radnik, građevinarstvo i građevinska industrija, d.d. Križevci, Ulica kralja Tomislava 45,  Uprava društva na sjednici 25.03.2021. donijela je odluku kojom saziva  GLAVNU SKUPŠTINU RADNIK d.d. KRIŽEVCI  koja će se održati 14.5.2021. godine  u hotelu Kalnik u Križevcima, Trg S. Florijana 15, s  početkom u 16 sati.

Za Glavnu skupštinu predlaže se  slijedeći

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje popisa sudionika,
 2. Izvješće o stanju i poslovanju društva za 2020. godinu i konsolidirano godišnje izvješće društva,
 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva u 2020. godini,
 4. Izvješće Revizora o obavljenoj reviziji poslovanja društva u 2020 godini
 5. Odluka o uporabi dobiti,
 6. Odluka o  razrješnici Upravi  za rad u 2020. godini,
 7. Odluka o razrješnici Nadzornom odboru za rad u 2020. godini,
 8. Odluka o nagradi za rad Nadzornog odbora ,
 9. Imenovanje Revizora za 2021.  godinu.
 10. Odluka o davanju suglasnosti na ugovor o administrativno-tehničkoj asistenciji i upravljanju poduzećem

PRIJEDLOG ODLUKA:

Ad. 2. – 4. Glavna skupština ne donosi odluke po točkama 2.- 4. dnevnog reda. Primaju se na znanje Godišnja financijska izvješća i konsolidirano godišnje izvješće društva za 2020. godinu. kao i izvješća Nadzornog odbora i revizora.

Ad 5. Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

Odluka o upotrebi dobiti

 1. Utvrđuje se da neto dobit Društva za 2020. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvješćima iznosi 40.712.763,05 kn
 2. Ostvarena neto dobit Društva za 2020. godinu raspoređuje se:

– iznos od 20.000.000 kn u statutarne rezerve, a preostali iznos u ostale rezerve za potrebe investicija u dugotrajnu imovinu.

Ad 6. Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva

 1. Daje se razrješnica članovima Uprave za rad u 2020. godini.

Ad 7.   Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva

 1. Daje se razrješnica  članovima Nadzornog odbora za rad u 2020. godini.

Ad 8.  Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

Odluka o jednokratnoj naknadi članovima Nadzornog odbora

 1. Odobrava se dodatna jednokratna nagrada za rad sadašnjeg sastava Nadzornog odbora i predsjednika Glavne skupštine i to za predsjednika Nadzornog odbora u neto iznosu od 20.000 kn, za članove Nadzornog odbora u neto iznosu od 10.000 kn.

Ad 9.  Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

Odluka o imenovanju revizora Društva

 1. Za obavljanje revizije financijskih izvješća Društva te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Grupe RADNIK za poslovnu 2021. godinu imenuje se RSM Croatia d.o.o. iz Koprivnice.
 2. Ovlašćuje se Uprava Društva da sklopi odgovarajući ugovor o uslugama revizije s revizorskim društvom iz prethodne točke kojim će se utvrditi i naknada za njegov rad.

Ad 10. Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

Odluka o davanju suglasnosti na ugovor o administrativno-tehničkoj asistenciji i upravljanju poduzećem

 1. Daje se suglasnost na sklapanje ugovora o administrativno-tehničkoj asistenciji i upravljanju poduzeće, sklopljen između Radnik d.d. i Radnik Upravljanje d.o.o.

 

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari koji su s danom objave ovog saziva upisani u knjigu dionica pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb, a sudjeluju u radu Glavne skupštine osobno ili putem opunomoćenika na temelju  punomoći. Uvid u materijale za Glavnu skupštinu dioničari mogu izvršiti radnim danom od 11 – 13 sati u prostorijama Uprave Društva,  Križevci, Ulica Kralja Tomislava 45.

U slučaju da Glavna skupština nema kvorum ista će se održati na istom mjestu u isto vrijeme prvog slijedećeg petka.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su pismeno najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine Upravi društva prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. U taj rok se ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu. Dioničar odnosno punomoćnik dioničara mora u prijavi, uz svoje osobne podatke (ime i prezime fizičke osobe ili tvrtka pravne osobe, adresa prebivališta ili sjedište), navesti broj i nominalni iznos dionica s kojima sudjeluje u radu Glavne skupštine.

Pravne osobe uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini moraju dostaviti izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Za broj glasova koji pripada pojedinom dioničaru mjerodavno je stanje na računu vrijednosnih papira otvorenom u ovlaštenom Registru vrijednosnih papira, najkasnije na zadnji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Od saziva glavne skupštine dioničarima Društva su dostupni svi materijali za Glavnu skupštinu. Materijali za Glavnu skupštinu dostupni su na uvid radnim danom od 12 – 15 sati u prostorijama Uprave (tajnik Uprave).

Prijavu sudjelovanja je potrebno uputiti u pisanoj formi poštom na adresu Društva, Ul. kralja Tomislava 45, 48260 Križevci.