Opskrba plinom

Opskrba plinom

Radnik d.d. Križevci obavlja energetsku djelatnost opskrbe u obvezi javne usluge i energetsku djelatnost opskrbe plinom krajnjih kupaca, za što je dobio dozvolu od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA).

Od 01.01.2012. godine u primjeni je novi način obračuna isporučenog plina, te se od tog datuma kao obračunska jedinica za isporučenu količinu plina umjesto “Sm³” primjenjuje “kWh”.

Prilikom preračunavanja standardnog kubnog metra plina (Sm³) u kWh koristi se propisani pretvorbeni faktor 9,2607 (kWh/Sm³). Navedeni faktor se prilikom obračuna umanjuje ili uvećava za razliku izmjerene donje ogrjevne vrijednosti isporučenog plina (podaci dobiveni iz kromatografskih analiza plina, Službe za laboratorijska ispitivanja IPNP INA d.d., objavljenih na web stranici Plinacra d.o.o.) za pripadajuće obračunsko razdoblje u odnosu na standardnu ogrjevnu vrijednost plina od 33,33835 (MJ/Sm³).

Slijedom navedenog, energija isporučenog plina (E) po isteku obračunskog razdoblja izračunava se na način da se količina isporučenog plina u kubicima (Sm³) pomnoži s prosječnom donjom ogrjevnom vrijednošću plina (Hds,pros– zaokružen na šest decimalnih mjesta) navedenom na računu za pripadajuće obračunsko razdoblje te se prikazuje kao cijeli broj, odnosno prema sljedećoj formuli:

E (kWh) = V (Sm³) • Hds,pros(kWh/Sm³)

gdje je:

E (kWh)= energija isporučene količine plina za obračunsko razdoblje zaokružena na cijeli broj

V (Sm³)= količina (volumen) isporučenog plina utvrđena očitanjem mjernog uređaja za obračunsko razdoblje zaokružena na cijeli broj

Hds, pros(kWh/Sm³)= prosječna izmjerena donja ogrjevna vrijednost plina, utvrđena za obračunsko razdoblje, zaokružena na šest decimalnih mjesta

Sukladno zakonskim propisima cijena plina sastoji se od tarifnih stavki Ts1 i Ts2, odnosno svaki kupac ovisno o potrošnji plina iz prethodne godine razvrstava se u određeni tarifni model.

Razvrstavanje kupaca prema tarifnim modelima vrši operater distribucijskog sustava i to na slijedeći način:

Tarifni modelGodišnja potrošnja plina - kWhTarifne stavke 
TM10 - 5.000Ts1TM1Ts2TM1
TM25.001 - 25.000Ts1TM2Ts2TM2
TM325.001 - 50.000Ts1TM3Ts2TM3
TM450.001 - 100.000Ts1TM4Ts2TM4
TM5100.001 - 1.000.000Ts1TM5Ts2TM5
TM61.000.001 - 2.500.000Ts1TM6Ts2TM6
TM72.500.001 - 5.000.000Ts1TM7Ts2TM7
TM85.000.001 - 10.000.000Ts1TM8Ts2TM8
TM910.000.001 - 25.000.000Ts1TM9Ts2TM9
TM1025.000.001 - 50.000.000Ts1TM10Ts2TM10
TM1150.000.001 - 100.000.000Ts1TM11Ts2TM11
TM12>100.000.001Ts1TM12Ts2TM12

Tarifna stavka 1 - Ts1

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina, koja predstavlja zbroj jediničnog troška nabave plina, transport plina, tarifne stavke za distribuiranu količinu plina i opskrbne marže (kn/kWh).

Tarifna stavka 2 -Tf2

Fiksna mjesečna naknada, namijenjena pokrivanju pripadajućeg dijela fiksnih troškova obavljanja distribucije i opskrbe plinom vezanih za obračunsko mjerno mjesto (kn).